Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2018

tylkomoimioczami
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viaxvcth xvcth
tylkomoimioczami
3731 55ca
Reposted fromkarahippie karahippie viaxvcth xvcth
tylkomoimioczami
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarciix marciix

December 29 2017

tylkomoimioczami
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
Reposted fromtulele tulele viaxvcth xvcth
tylkomoimioczami
8414 2fdc
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamarciix marciix
tylkomoimioczami
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRybciaaa Rybciaaa
tylkomoimioczami
mała
ty się nie rozpadaj
już i tak jest ciebie za mało
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viaRybciaaa Rybciaaa
tylkomoimioczami
9641 99e8 500
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
Nie można wszystkich uszczęśliwiać bez końca.
tylkomoimioczami
4292 b0dd
Reposted fromiamstrong iamstrong vialip lip
9838 947b 500
tylkomoimioczami
tylkomoimioczami
2761 9ef1 500
tylkomoimioczami
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
Reposted frombluuu bluuu viascorpix scorpix
4118 bcba 500
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix
tylkomoimioczami
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl